Home Про нас

Про нас

МІСІЯ
Зміцнення суверенітету Української Самостійної Соборної Держави

ВІЗІЯ

Комплексна аналітична робота у сфері національної безпеки, розробка дієвих рекомендацій для уряду та ознайомлення громадськості з проблемами у сфері національної безпеки та оборони

ЦІЛІ:

 • .Сприяння реформам у секторі національної безпеки та оборони;
 • проведення аналітичних наукових, експертних досліджень  щодо стану та перспектив військової організації держави, інформаційної, економічної, енергетичної, екологічної безпеки;
 • аналіз законодавчих ініціатив;
 • сприяння проведенню інформаційно-просвітницької роботи
 • здійснення впливу на формування громадської думки щодо державних реформ;
 • вивчення і популяризація іноземного досвіду реформування військової організації;
 • аналіз зовнішніх загроз щодо української державності;
 • розробка законопроектів

 

MISSION

Strengthening sovereignty of the Ukrainian Independent State

VISION
Complex analytics work in the area of national security, developing effective recommendations for the government and inform the public of the problems of national security and defense.

OBJECTIVES:

 • Objectives Promoting reforms in national security and defense sector.
 • Realization the researches of military organization in Ukraine and informative, economical, energetic, ecological security.
 • Analysis of legislative initiatives.
 • Fostering and conduct to informational and educational work.
 • Influencing the formation of public opinion on civil reforms.
 • The study and population foreign experience in reforming the military organization.
 • Analysis of external threats on Ukrainian statehood.
 • Development and creating the projects of law.